You are here: गृहपृष्‍ठलाइबेरीनीति निर्देशिका

Download

राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७

नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार विकास तथा विस्तार गर्न. खेलकुदको सांगठनिक ढा“चामा समय सापेक्ष सुधार गर्न. सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका खेलकुद संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारीको वातावरण सिर्जना गरी खेलकुदलाई जनजीवनको अभिन्न अंग बनाउन. शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक र नैतिक क्षमतायुक्त मानव संसाधनको विकास गरी खेलकुदलाई रोजगारीमूलक व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न. अनुशासित र मर्यादित समाज बनाउन तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई स्थानीय तहदेखि नै सञ्चालन गरी सबैको लागि खेलकुद भन्ने अभियानलाई साकार पार् न वान्छनीय भएकोले यो राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ जारी गरिएको छ।

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

वाणिज्य नीती, २०६५

खूला एवं बजारोन्मुख वाणिज्य नीती साघनको परिचालन, आर्थिक विकस र गरिबि निवारणमा सकारात्मक प्रभाब पुरयाऊँछ भन्ने मान्यतामा नेपालले विगतमा दुई दशक यता यस्तो नीती अवलम्बन गदै आएको हो । तथापि पूँजा, प्रविधि तथा बजार पहुँचमा असहजता र विभिन्न मुलुकबीच विधमान असमान आर्थिकस्तरको करणबाट विपन्न र पिछडिएका मुलुकहरुले व्यापार ऊदारीकरणको लाभ लिन सकेका छैनन ।

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

जलवायु नीती, २०६७

जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भयतापनि औघोगिकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम वन विनाशको कारण हरितगूह ग्याँसको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैजानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी मन्च (Inter Governmental Panel on Climate Change, IPCC ) को प्रतिवेदबवाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि…..

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

cf}Bf]lus gLlt, @)^&

cf}Bf]lus If]qnfO{ a9fjf lbg] p2]Zo;lxt cf}Bf]lus gLlt, @)$( sf] lgdf{0f ul/Psf] lyof] . tyflk, ;f] gLlt nfu" ePsf] nfdf] ;dokZrft\ klg xfd|f] cf}Bf]lus ljsf;sf] l:yltdf pNn]vgLo k|ult xfl;n x'g ;s]sf] 5}g . l5d]sL d'n'snufot ljZjd} tLj| ultsf ;fy cf}Bf]lus ljsf;n] Pskl5 csf]{ km8\sf] dfl//x]sf] t/ g]kfndf cf}Bf]lus ljsf;n] ck]Iffs[t ult lng g;ls/x]sf] ljBdfg kl/j]zdf ljutdf ePsf sdL sdhf]/LnfO{ ;RofpFb} b|'tt/ cf}Bf]lus ljsf;sf] dfWodaf6 d'n'ssf] ;du| cfly{s, ;fdflhs If]qdf ;sf/fTds kl/jt{g ug]{ clek|fon] ;dofg'sn gLltut ;'wf/;lxt cf}Bf]lus gLlt, @)^& hf/L ul/Psf] 5 . o; gLltsf dfWodaf6 d'n'sdf cf}Bf]lus ljsf;;DaGwL lqmofsnfkx?df a9f]Q/L x'g hfg], Jofks ?kdf /f]huf/Lsf cj;/x? l;h{gf x'g] / hgtfsf] cfo:t/df a[l4 x'g uO{ cGttf]uTjf d'n'ssf] cy{tGqdf pBf]u If]qsf] of]ubfg cu|0fL x'g] ck]Iff ul/Psf] 5 .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

/fli6«o e"–pkof]u]u gLlt, @)^*

/fHosf] k|d'v ;|f]tsf] ?kdf /x]sf] l;ldt e"ldsf] pkof]u / Joj:yfkg ug]{ ljifonfO{ dfu{bz{g ug{sf] lgldQ e"–pkof]u gLltsf] th'{df ul/Psf] x'G5 . o:tf] gLltsf] cefjdf e"ldsf] clgolGqt / cJojl:yt k|of]u x'g uO{ e"ldsf] pkof]u / lgoGq0f /fHosf] cfjZostf cg';f/ ug{ ;lsb}g . e"–pkof]u gLltsf] cfwf/df g} /fHon] o; ;DaGwL sfg'g, of]hgf tyf sfo{qmdx? th'{df Pjd\ sfof{Gjog ug]{ / gLlt sfof{Gjogdf b]vf kg{ ;Sg] ;d:ofx?sf] ;dfwfgsf pkfox?sf] vf]h ug{] ub{5 . To;} u/L e"lddflysf] kxF'rnfO{ ;dtfd"ns agfpg / jftfj/0fLo ;Gt'ng sfod u/L bLuf]ljsf; xfl;n ug{, tyf e"ld;|f]taf6 k|fKt x'g] nfenfO{ Gofof]lrt 9+uaf6 ljt/0f x'g ;Sg] cj:yfsf] l;h{gf ug{ ;d]t e"–pkof]u gLltsf] cfjZostf kb{5 .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

/fli6«o ;xsf/L gLlt,@)^(

;xsf/L k4ltdf cfwfl/t pBf]u Joj;fosf] :yfkgf u/L b]zsf] cfly{s tyf ;fdflhs ljsf;df of]ubfg k'¥ofpg' ;xsf/Lsf] d'Vo p2]Zo xf] . ;xsf/L ;fdflhs cy{ Joj:yfsf] dxTjk"0f{ s8L klg xf] . u/LaL lgjf/0f, pTkfbs k"0f{ /f]huf/Lsf] l;h{gf, ;fdflhs PsLs/0f / jftfj/0f ;+/If0fdf ;xsf/L pBf]u Joj;fosf] of]ubfg dxTjk"0f{ x'g] cfwf/df ;+o'Qm /fi6« ;+3n] ;b:o /fi6«x¿nfO{ ;xsf/Lsf] ljsf;, lj:tf/ / k|j4{g ug{ pTk|l] /t ;d]t u/]af6 o; If]qsf] dxTj k|i6 x'g cfPsf] 5 . ;+o'Qm /fi6« ;+3sf] dxf;efn] ;g\ @)!@ nfO{ cGt/f{li6«o ;xsf/L jif{ 3f]if0ff u/L b]zsf] ;fdflhs tyf cfly{s ljsf;df ;xsf/L pBf]u Joj;fosf] ckl/xfo{tfsf] ;+b]z lbPsf] 5 . cGt/f{li6«o ;xsf/L jif{sf] cj;/df ;xsf/L If]qsf] ;Gt'lnt ljsf;sf nflu klxnf] k6s hf/L ul/Psf] of] /fli6«o ;xsf/L gLlt,@)^( n] P]ltxfl;s dxTj ;d]t /fv]sf] 5 .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

/fli6«o :jf:Yo gLlt, @)$*

:jf:Yo g} hLjg xf] eGg] egfOnfO{ x[boËd u/L g]kfnL gful/sn] :j:y hLjg afFRg kfpg] cfly{s, ;fdflhs kl/j]zsf] lgdf{0f ug{ (# k|ltzt u|fdL0f hgtfnfO{ pRrtd k|fyldstf lbO{ k|ltsf/fTds tyf pkrf/fTds ;]jf k'¥ofpg] jt{dfg ;/sf/sf] k|ltj4tf /x]sf] 5 . k|fylds :Jff:Yo ;]jf (Primary Health Care) sf] dfWodaf6 u|fdL0f hgtfsf] :jf:Yosf] :t/df j[l4 ug{, hg;+Vof lgoGq0fsf] nflu kl/jf/ lgof]hg / dft[ lzz' sNof0f sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ¿kn] u|fdL0f:t/;Dd ;~rfng ug]{ / u|fdL0f hgtfnfO{ cfw'lgs lrlsT;f k|0fffnLsf ;'ljwfx¿;Dd k'Ug] cfj;/ k|bfg ug'{ g} :jf:Yo ;]jfsf] k|d'v k|fyldstf /x]sf] 5 .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

nfu'cf}ifwL lgoGq0f /fli6«o gLlt, @)^#

nfu'cf}ifwsf] b'Jo{;g tyf cj}w cf];f/–k;f/ ax'kIfLo ;/f]sf/sf] ljifo xf] . of] ;d:of s'g} :yfg, d'n's jf If]q ljz]ifsf] ;d:of dfq geO{ ljZj dfgj ;d'bfos} ;fd'lxs ;d:ofsf ?kdf k|s6 x'b} cfPsf] 5 . ljZjsf ;j} h;f] /fi6« o; ;d:ofaf6 c5'tf] /xg ;s]sf 5}gg\ . g]kfndf ;g\ !(^) sf] bzssf] ;'?b]lv lxKkL ;+:s[ltsf] cfudgsf ;fy} nfu'cf}ifw b'Jo{;gsf] ;d:of hl6n x'b} uPsf] b]lvG5 .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

/fli6«o s[lif gLlt, @)^!

b]zsf] ef}uf]lns kl/j]zn] pknAw u/fPsf] cj;/ / s[ifsx¿sf] cg'ej tyf cfw'lgs s[lif k|ljlwx¿sf] ;b'kof]uaf6 lbuf] cfly{s j[l4 tyf vfB ;'/Iff ;'lglZrt ug{ ;lsg] ;Defjgf ljBdfg /x]sf] 5 . s[lif e"ldsf] cg'ko'Qm k|of]u Pj+ ljleGg k|sf]kx¿sf sf/0f pj{/f s[lif e"ldsf] x|f; x'Fb} hfg', s[lifdf >d / ;Lk x'g]x¿df s[lif e"ldsf] kx'Fr gk'Ug' / kx'Fr k'Ug]x¿n] klg cfw'lgs k|ljlwx¿sf] k|of]u u/L kof{Kt dfqfdf Joj;flos ¿kdf pkof]u ug{ g;Sg' / u}/ s[lif If]qsf] ljsf;sf] cfwf/sf] ¿kdf /x]sf] s[lif If]qsf] ljsf;sf k"jf{wf/ -l;FrfO{, ;8s, ljh'nL, ;~rf/, pBf]u / ahf/ Joj;fo tyf pGgt k|ljlwx¿_ df kof{Kt nufgL cfs[i6 x'g g;Sg' s[lif If]qsf] ljsf;sf] d"n ;d:ofsf ¿kdf /x]sf 5g\ .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

/fli6«o l;d;f/ gLlt, @)%(

l;d;f/ If]qnfO{ s[lif pTkfbgsf] b[li6n] pj{/ e"ld / h}ljs ljljwtfsf] b[li6n] cToGt} wgLIf]qsf ?kdf lnOG5 . l;d;f/n] w}/} lsl;dsf k|f0fLx¿nfO{ jf;:yfg k|bfg ub{5 . t/fO{sf];dy/ e"efub]lv lxdfnsf] pRr kxf8L e" efu;Dd kfOg] ljljw kfl/l:ylts k|0ffnL leql;d;f/ If]qx¿ ljBdfg /x]sf 5g\ . g]kfnsf] t/fO{sf l;d;f/ If]qx¿df dfq} #@ k|hfltsf:tgwf/L hgfj/, $^! k|hfltsf r/fx¿ -h;dWo] !% k|hflt b'ne{ >]0fLsf_, ( k|hfltsfs5'jf, @) k|hfltsf ;k{ / @* k|hfltsf df5f kfOG5g\ .

बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् ।

National Blood Policy 2050

Nepal Red Cross Society (NRCS) began to provide institution based blood services through the transfusion services in department of Pathology in Bir Hospital 2021 BS, and Laxmi Blood Bank was established in 2023 BS. In recognition of the pioneering and long service of Nepal Red Cross Society, His Majesty’s Government of Nepal (HMG/N) mandated Nepal Red Cross Society on Chaitra 24, 2048 8S as a sole agency to organize comprehensive blood collection storage and supply related services in Nepal. In view of blood transfusion services provided by hospitals both in the government an non-government sector, there is a need to develop partnership between supply and demand side in sharing the responsibilities, risks and resources in establishing and maintaining a well coordinated blood services in Nepal which was hitherto solely entrusted to Nepal Red Cross.

Click this link to read more

Foreign Aid Policy, 2002

Foreign aid as an instrument of financing socio-economic development dates back to mid-fifties, when Nepal embarked on the process of planned development with the launching of the First Five Year Development Plan, 1956-61. Since then, a substantial portion of development expenditure averaging about 55 percent per annum has been financed through foreign aid. Currently, foreign assistance remains around 5-6 percent of Gross Domestic Product (GDP) annually, and finances about 25-30 percent of total government expenditure. In terms of sectoral distribution of foreign aid, agriculture, forestry and fisheries have received the largest share followed by energy, transport, health, social development, and human resource development.

Click this link to read more

Biotechnology Policy, 2063 (2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी सूचना

स्थानीय युवा सझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा

स्थानीय युवा सझ...

स्थानीय युवा सझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा युवालाई आफ्नो मुलुक र समाजप्रति...

2.png
3.png
1.png